กศน.อำเภอเสาไห้
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายกิตติภพ อ่วมมั่น

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสาไห้
หน้าที่ : บริหารจัดการองค์กร บริหารงานบุคคล
เบอร์โทร. : 081-9472986
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกมลทิพย์ หมายมั่นสมสุข

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : หัวหน้างานการเงินเเละบัญชี งานควบคุมภายใน งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล
เบอร์โทร. : 098-8303867
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวิภา มารักษา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : หัวหน้างานการเงินเเละบัญชี งานควบคุมภายใน งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล
เบอร์โทร. : 0902041269
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธนทัต โกษีโรจน์

ตำแหน่ง : ครู อาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เบอร์โทร. : 080-6637747
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวุฒิ ผ่องสนาม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เเละอาคารสถานที่
เบอร์โทร. : 086-6116421
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายถนอม สุทธิสุข

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานเเผนงาน/งบประมาณ และงานประกันคุณภาพภายใน-นอกสถานศึกษา
เบอร์โทร. : 085-9632133
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายคมสัน นามลิวัน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางวัชรี คุยนา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาภาคีเครือข่าย
เบอร์โทร. : 089-2288012
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวพัชรี มะลิเเย้ม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง
เบอร์โทร. : 081-7730082
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางจินตนา หาญลคร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0892383477
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวมณีรัตน์ อริเดช

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เเละงานสื่อสารเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร. : 092-9649172
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสุรีย์พร สุมาลัย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0830665943
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายชนกนันท์ บัวผัน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0616919629
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล ศรีสุข

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานพลัสดุ
เบอร์โทร. : 098-3573352
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬารัตน์ อิ่นอ้าย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบเเละการอัธยาศัยตามบทบาทเเละภารกิจ
เบอร์โทร. : 0909583885
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอังศุมาลิน สีธรรม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบเเละการอัธยาศัยตามบทบาทเเละภารกิจ
เบอร์โทร. : 0927302465
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวศศิธร ธรรมรุจาจิตร

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 092-5583388
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวจริณธร ปานศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดเก็บเเละคีย์ข้อมูล
เบอร์โทร. : 080-3694495
เว็บไซต์ :