กำลังรอข้อมูล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้จัดตั้งปี พ.ศ.2537

ตามประกาศของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้งบห้องสมุด

ประชาชนอำเภอเสาไห้ เป็นศูนย์การจัดตั้งการศึกษาและกิจกรรม ต่อมาได้สร้างอาคาร

เอกเทศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้เมื่อปี

พ.ศ.2538 โดยงบบริจาคจากประชาชนและห้างร้านในการก่อสร้างเป็น กศน.อำเภอ

เสาไห้ มาจนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้ 13 ปี