รายวิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่สอบ

เวลาเข้าสอบ

วิชา

รหัสวิชา

ลิงค์ข้อสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2564

08.30 - 09.30 น.

คณิตศาสตร์

พค31001

Made at FreeGifMaker.me

09.30 - 10.10 น.

สังคมศึกษา

สค31001

Made at FreeGifMaker.me

10.10 - 10.50 น.

ทักษะการขยายอาชีพ

อช31002

Made at FreeGifMaker.me

10.50 - 11.30 น.

กัญชาและกัญชง

สค33039

Made at FreeGifMaker.me

11.30 – 12.10 น.

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

สค33034

Made at FreeGifMaker.me

12.10 – 13.50 น.

วิชาศิลปศึกษา

ทช31003

Made at FreeGifMaker.me