ตารางสอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สอบ

เวลาเข้าสอบ

วิชา

รหัสวิชา

ลิงค์ข้อสอบ

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

09.00-09.40 น.

ภาษาไทย

พท31001

คลิ๊กลิงค์

09.00-09.40 น.

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

สค32018

คลิ๊กลิงค์

10.10-10.50 น.

วิทยาศาสตร์

พว31001

คลิ๊กลิงค์

10.10-10.50 น.

อาเซียนศึกษา

สค02015

คลิ๊กลิงค์

11.00-11.40 น.

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

สค31003

คลิ๊กลิงค์

11.00-11.40 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว

พต33013

คลิ๊กลิงค์

11.50-12.30

ช่องทางการขยายอาชีพ

อช31001

คลิ๊กลิงค์

11.50-12.30 น.

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ

อช02017

คลิ๊กลิงค์

12.40-13.20 น.

การใช้พลังงานไปฟ้าในชีวิตระจำวัน 3

พว32023

คลิ๊กลิงค์

12.40-13.20 น.

ลูกเสือ

สค32035

คลิ๊กลิงค์

13.30-14.10 น.

ทักษะการเรียนรู้

ทร31001

คลิ๊กลิงค์

14.20-15.00 น.

เศรษฐกิจพอเพียง

ทช31001

คลิ๊กลิงค์

15.10-15.50 น.

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

อช31003

คลิ๊กลิงค์

 

วันที่ 29 สิงหาคม2564

09.00-09.40 น.

คณิตศาสตร์

พค31001

คลิ๊กลิงค์

09.00-09.40 น.

อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า

พว02001

คลิ๊กลิงค์

10.10-10.50 น.

ทักษะการขยายอาชีพ

อช31002

คลิ๊กลิงค์

10.10-10.50 น.

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

พว32017

คลิ๊กลิงค์

11.00-11.40 น.

สุขศึกษา พลศึกษา

ทช31002

คลิ๊กลิงค์

11.50-12.30 น.

สังคมศึกษา

สค31001

คลิ๊กลิงค์

11.50-12.30 น.

ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก

สค32003

คลิ๊กลิงค์

12.40-13.20 น.

การเงินเพื่อชีวิต 3

สค32029

คลิ๊กลิงค์

12.40-13.20 น.

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

สค32034

คลิ๊กลิงค์

13.30-14.10 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

พต31001

คลิ๊กลิงค์

13.30-14.10 น.

กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อเป็นยาอย่างชาญฉลาด

ทช33098

คลิ๊กลิงค์

14.20-15.00 น.

ศิลปศึกษา

ทช31003

คลิ๊กลิงค์

14.20-15.00 น.

เศรษฐศาสตร์เกษตร

สค32008

คลิ๊กลิงค์

14.20-15.00 น.

รักษ์ท้องถิ่น

พว32018

คลิ๊กลิงค์

15.10-15.50 น.

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค31002

คลิ๊กลิงค์

15.10-15.50 น.

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

อช32001

คลิ๊กลิงค์

16.00-16.40 น.

การขายและการตลาด

อช02018

คลิ๊กลิงค์