รายวิชาบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่สอบ

เวลาเข้าสอบ

วิชา

รหัสวิชา

ลิงค์ข้อสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2564

08.30 - 09.30 น.

คณิตศาสตร์

พค21001

Made at FreeGifMaker.me

09.30 - 10.10 น.

สังคมศึกษา

สค21001

Made at FreeGifMaker.me

10.10 - 10.50 น.

ทักษะการพัฒนาอาชีพ

อช21002

Made at FreeGifMaker.me

10.50 - 11.30 น.

การเงินเพื่อชีวิต 2

สค22013

Made at FreeGifMaker.me

11.30 – 12.10 น.

ภาษาไทย

พท21001

Made at FreeGifMaker.me

12.10 – 13.50 น.

วิทยาศาสตร์

พว21001

Made at FreeGifMaker.me