ตารางสอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สอบ

เวลาเข้าสอบ

วิชา

รหัสวิชา

ลิงค์ข้อสอบ

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

09.00-09.40 น.

คณิตศาสตร์

พค21001

คลิกลิ้งค์

09.00-09.40 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

พต22005

คลิกลิ้งค์

10.10-10.50 น.

ทักษะการพัฒนาอาชีพ

อช21002

คลิกลิ้งค์

10.10-10.50 น.

การป้องกันการทุจริต

สค22022

คลิกลิ้งค์

11.00-11.40 น.

การเงินเพื่อชีวิต 2

สค22016

คลิกลิ้งค์

11.00-11.40 น.

ลูกเสือ

สค22021

คลิกลิ้งค์

11.00-11.40 น.

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

อช22001

คลิกลิ้งค์

11.50-12.30 น.

สุขศึกษาพลศึกษา

ทช21002

คลิกลิ้งค์

11.50-12.30 น.

Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน

ทร02017

คลิกลิ้งค์

12.40-13.20 น.

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พต21001

คลิกลิ้งค์

12.40-13.20 น

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการโรงงาน

พต22007

คลิกลิ้งค์

13.30-14.10 น.

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

อช21001

คลิกลิ้งค์

13.30-14.10 น.

แฟ้มสะสมผลงาน

ทร02015

คลิกลิ้งค์

14.20-15.00 น.

สังคมศึกษา

สค21001

คลิกลิ้งค์

14.20-15.00 น.

สารพิษในชีวิตประจำวัน

พว02013

คลิกลิ้งค์

15.10-15.50 น.

เศรษฐกิจพอเพียง

ทช21001

คลิกลิ้งค์

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2564

09.00-09.40 น.

วิทยาศาสตร์

พว21001

คลิกลิ้งค์

10.10-10.50 น.

ภาษาไทย

พท21001

คลิกลิ้งค์

11.00-11.40 น.

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

พว22002

คลิกลิ้งค์

11.00-11.40 น.

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

สค22020

คลิกลิ้งค์

11.50-12.30 น.

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

อช21003

คลิกลิ้งค์

12.40-13.20 น.

ทักษะการเรียนรู้

ทร21001

คลิกลิ้งค์

13.30-14.10 น.

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค21002

คลิกลิ้งค์

14.20-15.00 น.

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

สค21003

คลิกลิ้งค์

15.10-15.50 น.

ศิลปศึกษา

ทช21003

คลิกลิ้งค์