ตารางสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สอบ

เวลาเข้าสอบ

วิชา

รหัสวิชา

ลิงค์ข้อสอบ

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

11.00-11.40 น.

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ทร02006

คลิกลิ้งค์

11.50-12.30 น.

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

อช12001

คลิกลิ้งค์

13.30-14.10 น.

ประชาธิปไตยในชุมชน

สค12010

คลิกลิ้งค์

14.20-15.00 น.

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค11002

คลิกลิ้งค์

15.10-15.50 น.

พัฒนาอาชีพให้มีมีอยู่มีกิน

อช11003

คลิกลิ้งค์
 

 วันที่ 29 สิงหาคม 2564

11.50-12.30 น.

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

สค12024

คลิกลิ้งค์

13.30-14.10 น.

เศรษฐกิจพอพียง

ทช11001

คลิกลิ้งค์

14.20-15.00 น.

ศิลปศึกษา

ทช11003

คลิกลิ้งค์

15.10-15.50 น.

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

พต11001

  คลิกลิ้งค์